Regulamin

Niniejsze warunki („Umowa”) określają ogólne warunki korzystania z tej witryny internetowej („Witryna internetowa” lub „Usługa”) oraz wszelkich powiązanych produktów i usług (łącznie zwanych „Usługami”). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca między Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a nami „my”, „nas” lub „nasz”).

Niniejsza Witryna internetowa jest źródłem reklam i informacji i jako taka nie ma powiązania ani odpowiedzialności z żadną z witryn lub osób tu wymienionych. Sprzedajemy WYŁĄCZNIE przestrzeń reklamową, nie jesteśmy agencją towarzyską ani nie jesteśmy w żaden sposób zaangażowani w działalność związaną z eskortą lub prostytucją. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani działania stron internetowych osób trzecich lub osób, do których można uzyskać dostęp, korzystając z łączy, kontaktów e-mailowych lub telefonicznych z tego portalu. Wszelkie pieniądze wypłacone dorosłym eskortom wymienionym na tej stronie służą wyłącznie ich czasowi i towarzystwu. Cokolwiek innego może się wydarzyć, jeśli i kiedy zostanie nawiązany kontakt, jest wyborem wyrażających zgodę dorosłych. Seks bez prezerwatywy jest zabroniony.

Jako warunek korzystania z Witryny internetowej potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią (np. powyżej 18 lub 21 lat) obowiązującą w jurysdykcji, w której mieszkasz. Wymagamy, aby reklamodawcy mogli wyświetlać reklamy w wieku co najmniej 20 lat i aby wszystkie konta podlegały weryfikacji wieku. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z fałszywych oświadczeń dotyczących wieku Użytkownika

Na potrzeby niniejszego Regulaminu – „nasz”, „my”, „nas” oznacza Tę stronę internetową

Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą Umową, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” będą odnosić się do do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takich uprawnień lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie możesz zaakceptować tej Umowy i nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług ani z nich korzystać. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową pomiędzy Tobą a tą witryną, mimo że jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, oraz reguluje korzystanie z Witryny i Usług.

1. Konta i członkostwo

Aby korzystać z Witryny i Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z Witryny i Usług oraz wyrażając zgodę na niniejszą Umowę, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat. Jeżeli założysz konto w Serwisie, odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, jakie zachodzą w ramach konta oraz wszelkie inne działania podejmowane w związku z nim. Monitorujemy i sprawdzamy nowe konta, zanim będziesz mógł się zalogować i rozpocząć korzystanie z Usług. Podanie jakichkolwiek fałszywych danych kontaktowych może skutkować zamknięciem konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli ustalimy, że naruszyłeś którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub że Twoje zachowanie lub treści mogłyby zaszkodzić naszej reputacji i reputacji. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie będziesz mógł ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.

2. Treści użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów (łącznie „Treści”), które przesyłasz w Witrynie w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, niezawodność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do wykorzystania wszystkich przesłanych Treści. Monitorujemy i przeglądamy Treści w Serwisie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. Udzielasz nam pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, ponowne formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści Twojego konta użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Tobie Usług. Bez ograniczania jakichkolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, według własnego uznania odmówić lub usunąć jakąkolwiek Treść, która w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa lub budzące zastrzeżenia. O ile nie wyrazisz na to wyraźnej zgody, korzystanie przez Ciebie z Witryny i Usług nie daje nam licencji na używanie, powielanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub dystrybucję Treści utworzonej przez Ciebie lub przechowywanej na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub jakichkolwiek podobnych celach .

3. Treści dla dorosłych

Należy pamiętać, że w Witrynie mogą znajdować się określone treści dla dorosłych lub dla dorosłych. Przed wyświetleniem treści dla dorosłych Użytkownikowi zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W przypadku treści dla dorosłych lub dla dorosłych osoby, które nie ukończyły 18 lat lub nie mają dostępu do takich treści na mocy prawa obowiązującej jurysdykcji, nie mogą uzyskać dostępu do takich treści. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 18 roku życia stara się przeprowadzić transakcję za pośrednictwem Usług, będziemy wymagać zweryfikowanej zgody rodziców, zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. („COPPA”).

4. Rozliczenia i płatności

Użytkownik uiści wszystkie opłaty i prowizje na swoim koncie zgodnie z opłatami, prowizją i warunkami rozliczeniowymi obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub prowizja jest należna i wymagalna. Jeżeli Usługi są oferowane na zasadzie bezpłatnego okresu próbnego, płatność może być wymagana po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego, a nie po wprowadzeniu danych rozliczeniowych (które mogą być wymagane przed rozpoczęciem bezpłatnego okresu próbnego). Jeżeli w przypadku Usług, które subskrybujesz, włączone jest automatyczne odnawianie, opłata zostanie naliczona automatycznie zgodnie z wybranym przez Ciebie okresem. Wrażliwa i prywatna wymiana danych odbywa się za pośrednictwem kanału komunikacyjnego zabezpieczonego protokołem SSL i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi, a Witryna i Usługi są również zgodne ze standardami podatności na zagrożenia PCI, aby stworzyć możliwie bezpieczne środowisko dla Użytkowników. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i ochrony regularnie przeprowadzane są skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Jeśli naszym zdaniem zakup stanowi transakcję wysokiego ryzyka, będziemy wymagać od Ciebie dostarczenia nam kopii ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy oraz ewentualnie kopii aktualnego wyciągu bankowego dotyczącego użytej karty kredytowej lub debetowej na zakup. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktów i cen produktów w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

5. Dokładność informacji

Czasami w Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na Stronie internetowej lub Usługach są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji znajdujących się w Witrynie, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Witrynie nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Witrynie lub Usługach zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

6. Usługi stron trzecich

Jeśli zdecydujesz się włączyć, uzyskać dostęp lub skorzystać z usług stron trzecich, pamiętaj, że Twój dostęp i korzystanie z takich innych usług podlegają wyłącznie warunkom takich innych usług, a my nie popieramy, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności za, i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek aspektów takich innych usług, w tym między innymi ich treści lub sposobu, w jaki przetwarzają dane (w tym Twoje dane) ani jakiejkolwiek interakcji między Tobą a dostawcą takich innych usług. Nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec tej witryny w odniesieniu do innych usług. Niniejsza witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z umożliwieniem, dostępem lub korzystaniem z jakichkolwiek innych usług lub poleganiem na praktykach dotyczących prywatności, procesach bezpieczeństwa danych lub innych politykach takich innych usługi. Może być konieczne zarejestrowanie się lub zalogowanie do takich innych usług na odpowiednich platformach. Włączając inne usługi, wyraźnie zezwalasz tej witrynie na ujawnienie Twoich danych, jeśli jest to konieczne, aby ułatwić korzystanie lub umożliwienie korzystania z takich innych usług.

7. Gwarancja sprawności

Oferujemy gwarancję dostępności Usługi wynoszącą 99% dostępnego czasu miesięcznie. Gwarancja dostępności usługi nie ma zastosowania do przerw w świadczeniu usług spowodowanych: (1) okresową planową konserwacją lub naprawami, których możemy od czasu do czasu dokonywać; (2) przerwy spowodowane przez Ciebie lub Twoje działania; (3) awarie niemające wpływu na podstawową funkcjonalność Usługi; (4) przyczyny pozostające poza naszą kontrolą lub których nie można racjonalnie przewidzieć; oraz (5) awarie związane z niezawodnością niektórych środowisk programistycznych.

8. Kopie zapasowe

Regularnie wykonujemy kopie zapasowe Witryny i jej Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii zapasowych. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować skutki i przestoje.

9. Reklamy

Podczas korzystania z Witryny i Usług możesz prowadzić korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny i Usług. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje i oświadczenia z nimi związane dotyczą wyłącznie Ciebie i odpowiedniej strony trzeciej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek taką korespondencję, zakup lub promocję pomiędzy Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

10. Linki do innych zasobów

Chociaż Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych zasobów (takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne itp.), nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek zgody, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakimkolwiek połączonym zasobem, chyba że zostało to wyraźnie określone tutaj. Niektóre linki znajdujące się w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, ta strona internetowa otrzyma prowizję partnerską. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert jakichkolwiek firm lub osób ani zawartości ich zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści jakichkolwiek innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z postanowieniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z wszelkich zasobów, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza w Witrynie i Usługach. Łączenie się z innymi zasobami znajdującymi się poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

11. Zabronione zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabrania się korzystania z Witryny i Usług lub Treści: (a) w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub łamać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Witryny i Usług, produktów i usług stron trzecich lub Internetu; (h) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (i) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (j) zakłócać lub obchodzić zabezpieczenia Witryny i Usług, produktów i usług stron trzecich lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

12. Prawa własności intelektualnej

„Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie obecne i przyszłe prawa przyznane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub słuszności w związku z wszelkimi prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, znakami towarowymi, projektami, patentami, wynalazkami, wartością firmy oraz prawem do pozywania za podróbkę, prawa do wynalazków, praw do użytkowania i wszelkich innych praw własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, w tym wszelkich wniosków i praw do ubiegania się o przyznanie i uzyskania ich, praw do zastrzeżenia pierwszeństwa, takich praw oraz wszelkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony oraz wszelkich innych rezultatów działalności intelektualnej, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata. Niniejsza Umowa nie przenosi na Ciebie żadnej własności intelektualnej będącej własnością tej witryny lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w tej witrynie. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z Witryną i Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi tej witryny lub jej licencjodawców. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z Witryną i Usługami mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie z Witryny i Usług nie daje Ci żadnych praw ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie którejkolwiek z tej witryny lub znaków towarowych stron trzecich.

13. Wyłączenie gwarancji

Zgadzasz się, że taka Usługa jest świadczona w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności” oraz że korzystanie z Witryny i Usług odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że Usługi spełnią Twoje wymagania lub że Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; nie udzielamy też żadnej gwarancji co do wyników, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, ani co do dokładności i wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi ani tego, że wady Usługi zostaną naprawione. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie materiały i/lub dane pobrane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Usługi są wykonywane według Twojego własnego uznania i na Twoje ryzyko oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub utratę danych powstałe w wyniku pobrania takich materiałów i/lub dane. Nie udzielamy żadnej gwarancji dotyczącej jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Usługi lub jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem Usługi, chyba że określono inaczej. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Ciebie od nas lub za pośrednictwem Usługi, nie będzie stanowić podstawy do jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku ta witryna internetowa, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne, pokrywające lub wtórne ( w tym między innymi odszkodowania za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie treści, wpływ na działalność biznesową, przerwę w działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych) niezależnie od przyczyny, w ramach dowolnej teorii odpowiedzialności, w tym między innymi , umowy, czynu niedozwolonego, rękojmi, naruszenia obowiązku ustawowego, zaniedbania lub innych okoliczności, nawet jeżeli strona odpowiedzialna została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub mogła je przewidzieć. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność tej witryny internetowej i jej podmiotów stowarzyszonych, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców związana z usługami będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub wszelkich kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez do tej witryny internetowej przez poprzedni okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub wydarzeniem powodującym taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie również wtedy, gdy środek ten nie rekompensuje w pełni jakichkolwiek strat lub nie spełnia swojego zasadniczego celu.

15. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć tę witrynę internetową oraz jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, poniesionymi w związku lub wynikającymi z jakiegokolwiek zarzuty, roszczenia, działania, spory lub żądania osób trzecich podnoszone przeciwko któremukolwiek z nich w wyniku lub w związku z Treścią, korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Usług lub jakimkolwiek umyślnym złym postępowaniem z Twojej strony.

16. Rozdzielność

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i będą miały zastosowanie i wiążące jedynie w takim zakresie, w jakim nie naruszają żadnego obowiązującego prawa i mają być ograniczone w niezbędnym zakresie, aby nie spowodowały, że niniejsza Umowa będzie nielegalna, nieważna lub niewykonalne. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich porozumienie w odniesieniu do przedmiot niniejszej Umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostaną w pełnej mocy.

17. Rozstrzyganie sporów

Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające podlegają prawu materialnemu i procesowemu Guernsey, bez względu na przepisy dotyczące kolizji lub wyboru prawa oraz, w stosownym zakresie, prawo Guernsey . Wyłączną jurysdykcją i miejscem podejmowania działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy są sądy zlokalizowane w Belize, a użytkownik niniejszym poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do rozprawy z ławą przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

18. Zmiany i uzupełnienia

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, poprawimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po wprowadzeniu takich zmian będzie stanowić Twoją zgodę na takie zmiany.

19. Akceptacja niniejszego regulaminu

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich.

20. Zgodność z prawem i prawo

21. Kontrole wizerunku i tożsamości

Reklamy na naszej platformie muszą przedstawiać Ciebie i Ciebie, a Ty musisz mieć ukończone 18 lat. Regularnie przeprowadzamy wyrywkowe kontrole weryfikacji i identyfikacji wieku członka, a każda reklama, co do której podejrzewamy, że fałszuje jej tożsamość lub jest niepełnoletnia, zostanie poproszony o natychmiastowy dowód. Można to zrobić za pomocą odpowiedniej strony dowodu osobistego lub paszportu. W tym okresie Twoje ogłoszenie może zostać zawieszone.

Wszystkie ogłoszenia umieszczone na naszej stronie są sprawdzane w momencie przesłania i okresowo monitorowane. Jeśli nie będą przestrzegać naszych warunków, zostaną usunięte bez powiadomienia.

22. Zgłoś ogłoszenie

Jeśli chcesz zgłosić treści naruszające Twoje prawa do wizerunku lub informacje, możesz wysłać wiadomość e-mail, korzystając z naszej strony Kontakt. Następnie przystąpimy do weryfikacji przedmiotowych informacji i zbadamy każde konto/profil/reklamę związaną ze zgłoszonym nam przypadkiem. Usuniemy każde podejrzane konto/profil/reklamę osoby naruszającej Regulamin.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji dowolnej treści lub obrazów oraz zawieszenia lub usunięcia każdego użytkownika, który narusza nasze Warunki korzystania z usługi. Dlatego też nie zwrócimy żadnych płatności po usunięciu podejrzanego konta/profilu/ogłoszenia z naszej platformy reklamowej.

Ta strona internetowa pozwala wyłącznie osobom dorosłym na reklamowanie swojego czasu i towarzystwa innym dorosłym osobom. Nie prowadzimy rezerwacji ani nie umawiamy spotkań. Podana cena dotyczy wyłącznie czasu i niczego więcej. Jakakolwiek oferowana usługa lub cokolwiek innego, co może się wydarzyć, jest wyborem wyrażających zgodę osób dorosłych i jest ich prywatną sprawą. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Umowy lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie z nią związanej, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 27 stycznia 2023 r